Aktualno�ci

Non-profit


Zesp szk: Szkoa Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Twardogrze.

Szkoa Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Twardogrze czyli Zesp Szk Specjalnych,

ksztac dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i jest to alternatywa dla szk

masowych. Przedzia wiekowy uczniw to od siedmiu do dwudziestu jeden lat. Do szkoy

uczszcza 54 dzieci.

Dyrektor szkoy Marek Pawlicki wyjania: - Jako szkoa podlegamy rozporzdzeniu Ministra

Owiaty, gdzie samego sowa rehabilitacja nie ma, s zajcia z rewalidacji indywidualnej i w

ramach rewalidacji na kad klas przypada dziesi godzin zaj i tutaj uczestnicz

wychowawcy wraz z nauczycielami, ktrzy ucz . S zajcia dydaktyczno-wyrwnawcze,

korekcyjo-kompensacyjne, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Do szkoy uczszczaj

dzieci i modzie z upoledzeniem lekkim, umiarkowanym, znacznym i gbokim. Klasy dla

osb z lekkim upoledzeniem maj od 10 do 16 uczniw, pozostae licz od szeciu do omiu

uczniw. W klasach modszych dla dzieci umiarkowanych jest pomoc techniczna , polega na

pomocy w podstawowych czynnociach przy zajciach dydaktycznych i pielgnacyjnych :

zwizana jest ona z dziemi na wzkach inwalidzkich . Dzieci uczszczaj do szkoy przez

pi dni w tygodniu. Jest to ten atut dla dzieci , e nie musz by objte adn form

internatowania i maj kontakt z domem rodzinnym. Jest to zaleta wana dla samego rozwoju

dziecka, e jednoczenie ma kontakt z domem rodzinnym i szko. Sala rehabilitacyjna jest w

peni wyposaona . Wszystkie dzieci ze wszystkich klas maj po dwie godziny gimnastyki

korekcyjnej, na ktrych poprawiane s wady postawy. Wyposaenie sali dodatkowo jest

wykorzystywane w rehabilitacji, a take na zajciach WF. W tygodniu sze godzin

przeznacza si na zajcia ruchowe specjalistyczne, ukierunkowane na regeneracj organizmu.

-

W jakim wieku najwczeniej dzieci mog skoczy szko? Dyrektor odpowiada.

-

W niczym to nie rni si od szkoy masowej. Edukacja koczy si po trzeciej klasie

gimnazjum.

-

Jak wyglda nabr do szkoy?

-

Dzieci do nas trafiaj ze szkoy masowej lub z zaakwalifikowa dokonywanych przez

lekarzy specjalistw zwizanych z widocznych opnieniami w rozwoju psychofizycznym .

Przychodzc si edukowa do tej szkoy otrzymuj indywidualny program nauczania. A

trafiaj si dzieci wybitnie zdolne i ukierunkowane na percepcje rzeczywistoci np.

dyslektycy. Szkoa oferuje od najmodszych lat i uczy zachowa praktycznych zwizanych z

yciowymi czynnociami. Uczniowie w formie zabawy poznaj wszystkie sprzty uywane w

kuchni, sypialni, azience; najbliszym otoczeniu czyli domu, w ktrym spdza si wikszo

ycia. Wszystko jest zminiaturyzowane i dostosowane do potrzeb maego czowieka. Pomoce

s kolorowe dopasowane do uycia w codziennym yciu.

- Jak wygldaj sukcesy yciowe waszych absolwentw? Po skoczeniu szkoy. Kade

dziecko wychodzc od nas dostaje wiadectwo bez adnych informacji, e koczyo szko

podstawow czy gimnazjum specjalne. Idc do szkoy zawodowej absolwent twardogrskiej

szkoy zdobywa zawd i otrzymuje wiadectwo bez informacji, ktre byy by krepujce dla

osobowoci danego czowieka i tutaj dopiero zaczynaj si sukcesy. Z informacji, ktre

dochodz do nas - mwi dyrektor - wszyscy albo znakomita wikszo wietnie sobie radzi w

spoeczestwie. S cenionymi fachowcami i to nie jest tylko nasza opinia, ale to take opinia

naszych lokalnych pracodawcw. Wan kwesti jest to, e szkoa masowa nie jest

przygotowana programowo do pracy z dzieckiem niepenosprawnym. Szkoa masowa ma

ksztaci tych najlepszych. Czy rodzice uczestnicz w yciu swoich pociech?

Rodzice uczniw uczszczajcych do ZSS s zaangaowani, pomagaj dzieciom i szkole w

zorganizowaniu np.: wyjazdw dydaktycznych. Do 15 grudnia planuje si wyjazdy na l ,

do Sobtki, Panoramy Racawickiej, Muzeum Narodowego, Teatru Lalek. Dla dzieci gratis .

-

O co szkoa chciaa by zaapelowa do wadz?

-

W tym miejscu chcielibymy podzikowa organowi prowadzcemu, ktrym jest Starostwo

Powiatowe za to, e od piciu lat konsekwentnie remontuje szko i na dzie dzisiejszy jej

standardy dorwnuj europejskim. Obecnie Starostwo szuka rodkw finansowych na remont

opuszczonej od kilku lat sali gimnastycznej. Naszym marzeniem jest winda dla dzieci na

wzkach. Jako dyrekcja mamy nadziej, e w nowym roku budetowym zostanie podjty

remont. Jest to obiekt w ktrym znajd miejsce na rekreacyjne uprawianie sportu rwnie

mieszkacy naszego miasta.

Zesp Szk Specjalnych ma si czym pochwali.

Przy szkole dziaa Zesp "Biedroneczki" prowadzony przez pani Aleksandr Potyra

preferuje stroje i tace: gralskie, owickie, krakowskie oraz taniec nowoczesny. Zesp

wystpuje w Spdzielni Inwalidw "Spamel", firmie patronackiej, przed publicznoci

emerytw i rencistw, szko i rodzicami, w powiatowych prezentacjach kulturalnych w

Olenicy, lokalnych zakadach, wojewdzkich przegldach zespow artystycznych "Galop",

gdzie rok rocznie jest wyrniany. Czonkowie zespou uczestnicz w konkursach

recytatorskich np.; wojewdzki konkurs recytatorski w Wabrzychu i lokalnie Dobroszycach,

Twardogrze gdzie z powodzeniem startuj. Hipoterapia w Ostrowianie pomaga w

usprawnieniu psychoruchowym dzieci. Tutaj chc podzikowa przyjacioom naszej szkoy;

Spamelowi, elimetowi, Gminnej Spdzielni w Twardogrze, firmie Bodzio, Gaa i innym,

ktrzy pragn zachowa anonimowo. W dniu robienia wywiadu odby si apel z okazji dnia

90 rocznicy uzyskania niepodlegoci przez Polsk przygotowany przez Jolant Gabryjelsk i

samorzd uczniowski. Szkoa nasza jest aktualnie organizatorem wojewdzkiego konkursu

na kartk boonarodzeniow, witeczn, pod patronatem Starosty Powiatu olenickiego.

Rozstrzygnicie konkursu nastpi w pierwszej dekadzie grudnia, w konkursie uczestniczy 30

placwek. Sukcesy uczniw naszej szkoy to uczestnictwo w olimpiadach "Sprawni razem" w

biegach przeajowych. Dawid Czech zdoby trzecie miejsce w Polsce w pywaniu, zawody

pywackie rozegrano w Bydgoszczy.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj